Pozor! Váš vyhledávač je zastaralý, může to mít negativní vliv na vaši uživatelskou zkušenost. Stáhněte si Google Chrome.
X

Všeobeché obchodní podmínky, Evropa

Art. 1. – Všeobecnél

Prodávajícím je Rymax B.V. pro všechny značky

Tyto "Všeobecné obchodní podmínky" se vztahují na všechny nabídky, objednávky, potvrzení objednávek, smlouvy, dodávky a servis mezi prodávajícím a kupujícím.

Žádné nákupní podmínky kupujícího nemohou být aplikovány na tyto "všeobecné obchodní podmínky", pokud není písemně potvrzeno prodávajícím.

Art. 2. - Objednávka

Objednávka není pro prodávajícího závazná až do jejího písemného potvrzení prodávajícím. Podmínky objednávky jsou stanoveny v tomto dokumentu a v potvrzení objednávky.

Prodávající může kdykoliv upravit ceny, kvalitu, množství a platnost před zasláním potvrzení objednávky.

Všechny nabídky jsou platné po dobu 30 dnů, pokud není upraveno jinak.

Art. 3. – Cena

Pokud není stanoveno jinak, všechny ceny jsou uváděny bez daní, cel, poplatků a ceny dopravy dle Incotermx “Ex Works”

Ceny jsou stanovené na základě cen vstupů materiálu, energií, směnného kurzu, poplatků, daní, dopravy, skladného a pojistného. Při změně cen těchto vstupů může prodávající kdykoliv prodejní ceny upravit ještě před dodáním produktu. Na druhé straně kupující má právo při těchto okolnostech odstoupit od objednávky během 3 dnů.

Art. 4. - Dodání

Nejnovější vydané podmínky Incoterms od International Chamber of Commerce jsou aplikovány na všechny dodávky.

Domluvený termín dodání je brán jako orientační, dokud není vysloveně uvedený v potvrzení objednávky.

Prodávající může dodat částečné dodávky a to z jakéhokoliv odpovídajícího důvodu. Prodávající si vyhrazuje právo dodat potvrzené množství plus-mínus 10%.

Vyzvednutí zboží je vždy na zodpovědnosti kupujícího. Kupující je povinen zahájit nakládku do 1 hodiny od příjezdu dopravce. Jakékoliv vícenáklady způsobené pozdní nakládkou budou účtovány k tíži kupujícího.

Kupující ihned po dodání zkontroluje produkty. V případě neshody v kvalitě, kvantině, nebo poškození produktů musí kupující prodávajícímu nahlásit do 3 dnů a to písemně vč. fotodokumentace.

Vlastnictví ke všem produktům dodaným prodávajícím přechází na kupujícího až v momentě úplného zaplacení kupní ceny prodávajícímu.

Riziko poškození a ztráty produktů přechází na kupujícího dle Incoterms.

Prodávající neakceptuje žádné vrácení zboží od kupujícího, pokud není potvrzeno písemně. Prodávající si ponechává právo odmítnout produkty, které byly poškozeny cestou od kupujícího k prodávajícímu, nebo produkty, které byly otevřené, pozměněné, nebo jinak upravené kupujícím.

Art. 5. - Platba

Pokud ení stanoveno jinak v potvrzení objednávky, platební podmínka je 30 dní od data faktury.

Při pozdní platbě je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úroky z pozdních plateb. Úrok je stanoven na úrovni bankovních úroků v zemi prodávajícího násobených 3.

Kupující je také zodpovědný za další náklady vynaložené kvůli pozdní platbě.

Art. 6. – Záruky

Prodávající zaručuje, že produkt odpovídá specifikaci prodávajícího.

Prodávající nebřebírá žádnou zodpovědnost užití produktu. Kupující má plnou odpovědnost za ověření si vhodnosti produktu a uskutečnění testů před použitím.

Art. 7. – Ospovědnost

Žádná záruka, ať už výslovná nebo předpokládaná, týkající se použití, dostatečnosti, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro jakýkoli účel dodaného zboží, není poskytována, pokud není výslovně uvedena prodávajícím. Informace poskytnuté prodávajícím z hlediska kvality, složení nebo použití se považují pouze za záruku, pokud je výslovně uvedena ve smlouvě o prodeji formou záruky. Kupující je povinen očistit a odškodnit prodávajícího za a proti jakýmkoliv nárokům na náhradu škody, ať již z deliktů nebo jinak, vyplývajících z použití nebo prodeje dodaného zboží od kupujícího, pokud tato škoda není přímým důsledkem porušení výslovné písemné záruky prodávajícím, s výjimkou případů hrubé nedbalosti nebo úmyslného pochybení ze strany prodávajícího. Odpovědnost prodávajícího nesmí překročit čistou prodejní cenu dotčeného zboží. V žádném případě nesmí odpovědnost prodávajícího zahrnovat nepřímé nebo následné škody.

V případě vady výrobku je nárok na odstoupení od smlouvy nebo snížení kupní ceny pouze v případě, že vada nemůže být odstraněna v odpovídajícím čase, za nepřiměřených nákladů, je neakceptovatelná, či musí být nemožná z jiných důvodů. Kupující však nemá v případě drobných vad nárok na odstoupení od smlouvy. Pokud je vada způsobena v rozporu s pokyny pro provoz, údržbu a instalaci, nesprávným použitím nebo skladováním, chybnou nebo nedbalou manipulací nebo montáží, přirozeným opotřebením nebo poškozením zboží od kupujícího nebo třetí strany, kupující nemá právo na jakýkoli nárok vůči prodávajícímu

Art. 8. - Zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Pečlivě si přečtěte a aplikujte informace v bezpečnostním listu produktu.

Kupující má plnou odpovědnost za dodržování místních právních předpisů.

Art. 9. - Etický & Morální kodex

Kupující dodržuje veškeré zákony upravující jeho činnost a v důsledku toho plně převezme veškeré administrativní a právní následky v případě nedodržení těchto předpisů bez odpovědnosti prodávajícího

Art. 10. -Vyšší moc

722/5000 Ani prodávající ani kupující nebudou žádným způsobem nijak zodpovědni, pokud by straně dočasně zabránila Vyšší moc plnit své závazky vyplývající z této smlouvy. Strana, která se z tohoto důvodu ospravedlní, musí okamžitě oznámit druhé straně a okamžitě po ukončení příčiny obnoví plnění svých povinností. Událost vyšší moci zahrnuje; bolestné činy, nehody, požáry, výbuchy, povodně, bouře, stávky, nepokoje, civilní rozruch, válka (deklarovaná nebo nehlášená), omezení nebo zákazy uložené veřejnými orgány, vládou nebo regulací a jakýkoli jiný výskyt, případu vyšší moci podle zákonů země prodejce.

Art. 11. -Aplikované právo

Zákony země prodávajícího upravují výhradně všechny dohody a dokumenty, na které se vztahují tyto Všeobecné prodejní podmínky.

Version 01-01-2015