Pozor! Váš vyhledávač je zastaralý, může to mít negativní vliv na vaši uživatelskou zkušenost. Stáhněte si Google Chrome.
X

Všeobecné podmínky prodeje maziv, Evropa

Čl. 1. – Všeobecně

Prodávající je definován jako Rymax B.V. včetně všech značek.

„Všeobecné podmínky prodeje“ obsažené v tomto dokumentu se vztahují na všechny nabídky, nabídky, potvrzení objednávek, objednávky, smlouvy, dodávky a služby mezi Prodávajícím a Kupujícím.

Žádné nákupní podmínky Kupujícího se neuplatňují ani neruší „Všeobecné podmínky prodeje“, pokud to není výslovně písemně dohodnuto Prodávajícím.

Čl. 2. – Objednávková smlouva

Prodávající se nezavazuje k žádným objednávkám před vystavením písemného potvrzení objednávky Kupujícímu. Podmínky objednávky jsou uvedeny v tomto dokumentu a v potvrzení objednávky.

Prodávající může kdykoli změnit ceny, kvalitu, množství a platnost před odesláním potvrzení objednávky.

Všechny nabídky a nabídky jsou platné pouze 30 dní, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Čl. 3. – Cena

Pokud není výslovně uvedená prodejní cena uvedena bez daní, cel, dávek a dopravy podle Incoterms „Ex Works“

Jakákoli cena založená na současné ceně suroviny, ceně energie, směnných kurzech, clech, daních, nákladech na dopravu, skladování a poplatcích za pojištění. Prodávající může kdykoli změnit prodejní cenu, pokud se před dodáním produktu změní některý z výše uvedených nákladů. Na druhou stranu má Kupující za těchto okolností právo písemně zrušit objednávku do 3 dnů.

Čl. 4. – Doručení

Pro všechny dodávky platí poslední vydané Incoterms od Mezinárodní obchodní komory.

Dohodnuté dodací termíny a časy se považují za přibližné, pokud nejsou výslovně uvedeny v potvrzení objednávky.

Prodávající je oprávněn dodat dílčí dodávky, pokud je to z jakéhokoli důvodu vhodné. Prodávající si vyhrazuje právo dodat množství potvrzená v potvrzení objednávky plus mínus 10 %.

Vykládka je vždy odpovědností Kupujícího. Kupující je povinen zahájit vykládku do 1 hodiny po příjezdu speditéra. Jakýkoli příplatek z důvodu pozdního vyřízení bude na náklady Kupujícího.

Kupující je povinen ihned při dodání zboží prohlédnout. V případě jakékoli nesrovnalosti v kvalitě, množství nebo poškození dodaného produktu je Kupující povinen neprodleně a do 3 dnů od převzetí produktu písemně informovat Prodávajícího včetně dokumentace a obrázků.

Vlastnické právo ke všem produktům dodaným Prodávajícím nepřejde na Kupujícího až do konečného vyrovnání v plné výši prodejní ceny a všech ostatních částek splatných Prodávajícímu.

Nebezpečí poškození nebo ztráty produktu přechází na Kupujícího v souladu s Incoterms.

Prodávající neobdrží od Kupujícího žádné vrácené zboží, pokud to není výslovně písemně schváleno. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout výrobky, které byly na cestě od Kupujícího poškozeny, nebo odmítnout výrobky, které byly Kupujícím otevřeny, změněny nebo s nimi jiným způsobem špatně zacházeno.

Čl. 5. – Platba

Pokud není v potvrzení objednávky uvedeno jinak, platební podmínky jsou založeny na akreditivu.

Při opožděné platbě je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu úrok ze všech splatných plateb. Úrok je založen na zákonné bankovní sazbě země Prodávajícího vynásobené 3.

Kupující je rovněž odpovědný za jakékoli další vzniklé náklady, včetně právních nákladů v důsledku pozdních plateb.

Čl. 6. – Záruky

Prodávající zaručuje, že výrobek bude odpovídat specifikacím Prodávajícího.

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za použití produktu. Kupující má kdykoli plnou odpovědnost za zajištění vhodnosti produktu a provedení nezbytných zkoušek před použitím.

Čl. 7. – Odpovědnost

Neposkytuje se žádná záruka ani prohlášení, ať už výslovné nebo předpokládané, ohledně použití, dostatku, prodejnosti nebo vhodnosti dodaného zboží pro jakýkoli účel, pokud tak není výslovně písemně uvedeno Prodávajícím. Informace poskytnuté Prodávajícím o kvalitě, složení nebo účelech použití budou vykládány jako záruka pouze tehdy, jsou-li výslovně uvedeny ve formě záruky v kupní smlouvě. Kupující zbaví Prodávajícího odpovědnosti a odškodní jej za jakékoli nároky na náhradu škody, ať už z deliktu nebo jiné, vyplývající z použití nebo prodeje dodaného zboží Kupujícím, pokud takové škody nejsou přímým důsledkem porušení výslovně poskytnuté písemné záruky Prodávajícím, s výjimkou případů hrubé nedbalosti nebo úmyslného pochybení ze strany Prodávajícího. Odpovědnost Prodávajícího nepřesáhne čistou prodejní cenu příslušného zboží. V žádném případě nebude odpovědnost Prodávajícího zahrnovat nepřímé nebo následné škody.

V případě dodání vadného výrobku budou nároky na odstoupení od smlouvy nebo na snížení kupní ceny uznány pouze v případě, že vadu nelze odstranit v přiměřené lhůtě, pokud následné plnění způsobí nepřiměřené náklady, je nepřijatelné nebo musí být považováno za neúspěšné z jiného důvodu. důvody. Kupující však nemá právo odstoupit od smlouvy v případě drobných vad. Je-li závada způsobena porušením návodu k obsluze, údržbě a instalaci, nesprávným používáním nebo skladováním, chybnou nebo nedbalou manipulací nebo montáží, přirozeným opotřebením nebo zásahem do předmětu dodávky Kupujícím nebo třetí osobou, nemá Kupující právo na jakýkoli druh nároku vůči Prodávajícímu.

Kupující umožní Prodávajícímu neprodleně zkontrolovat jakýkoli odmítnutý produkt.

Čl. 8. – Zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Pečlivě si přečtěte a použijte informace v bezpečnostním listu produktu.

Kupující nese plnou odpovědnost za dodržování všech místních zákonů.

Čl. 9. – Etické a morální chování

Kupující je povinen dodržovat všechny zákony upravující jeho činnost a následně plně převzít veškeré administrativní a právní důsledky v případě nedodržení těchto předpisů, aniž by tím byla spojena odpovědnost Prodávajícího.

Čl. 10. – Vyšší moc

Prodávající ani Kupující nenesou vzájemně žádnou odpovědnost, pokud takové straně dočasně vyšší moc brání ve splnění jejích závazků podle této smlouvy. Strana, která tvrdí, že je z tohoto důvodu omluvena, o tom neprodleně informuje druhou stranu a ihned po skončení příčiny obnoví plnění svých závazků podle této smlouvy. Událost vyšší moci zahrnuje; akty vyšší moci, nehody, požáry, výbuchy, povodně, bouře, stávky, nepokoje, občanské nepokoje, válka (vyhlášená nebo nevyhlášená), omezení nebo zákazy uložené veřejnými orgány, vládou a/nebo nařízením a jakákoli jiná událost, která je považována za případ vyšší moci podle zákonů země Prodávajícího.

Čl. 11. – Rozhodné právo

Veškeré smlouvy a dokumenty, na které se vztahují tyto Všeobecné podmínky prodeje, se řídí výhradně zákony země Prodávajícího.

Verze 01-01-2015