Merk! Nettleseren din er utdatert, dette kan påvirke brukeropplevelsen negativt. Last ned Google Chrome.
X

Generelle Betingelser for salg i Europa. 

Art. 1. – Generelt

Selger er definert som Rymax B.V. inklusive, herunder alle merker. 

De generelle salgbetingelser oppgitt her gjelder for alle tilbud, ordrebekreftelser, kontrakter og leveringer i forholdet i mellom kjøper og selger.

Ved bestillinger gjort kunde kan ikke Generelle kjøpsbetingelser tilside settes av kunde med mindre det foreligger en skriftelig avtale  om dette i fra selger. 

Art. 2. - Ordre kontrakt 

Selger har ingen forpliktelser, før det foreligger en skriftelig ordre bekreftelse til kjøper. Kjøpsbetingelser i ordren er speisifisert i ordrebekreftelsen.

Selger kan tilpasse priser, kvantitet og kvalitet frem til ordrebekreftelsen er sent kjøper.

Alle bestillinger og tilbud er gyldig i 30 dager om ikke annet er avtalt. 

Art. 3. – Priser

Om ikke annet er avtalt omfatter ordrebekreftelsen kun priser. Avgifter, fortolling og transport kostnader er ikke inkludert.  InCom terms: Ex Works

Alle priser er basert på dagens råvarepris, valuta kurser, tollsatser, avgifter, frakt, lager og forsikringskostnader. Selger kan endre prisene på ordren om noen av de her nevnte kostnader endres dramatisk før levering av varene er gjennomført. Kjøper har etter å ha mottatt informasjon om dette 3 dager på seg til å heve ordren skriftlig.

Art. 4. – Leveringer

Siste publiserte versjon fra “International Chamber of Commerce” skal gjelde ved alle leveranser.

Avtalt leveringstid skal ansees som en en generell leverings dato, om ikke annet er spesifikt avtalt i ordrebekreftelsen.

Selger kan kan avvike og / eller gjennomføre delleveringer om det foreligger skjelig grunn. 

Selger forbeholder seg retten til å levere bekreftet antall med et avvik på inntil  pluss-minus 10%.

Mottak av varen er kjøpers ansvar. Kjøper skal innen rimelig tid og innen 8 dager rapportere skriftlig avvik og eller feil på ordren. Dette skal om nødvendig dokumenteres med bilder.

Varene er selgers eiendom inntil kjøperen har full ut betalt faktura forbundet med det spesifikke kjøpet.

Risiko for skade eller tap er kjøpers ansvar i henhold til Inconterms betingelsene.

Varer kan ikke returneres uten selger skriftlige godkjennelse. Varer og/eller emballasje som er ødelagt eller annen måte forringet i fra sin opprinnelse taes ikke i retur.

Art. 5. – Betaling

Om ikke annet er avtalt gjelder våre standard betalingsbetingelser som er pr. 20 dager.

Ved sen betaling kan renter påløpe. 

Alle kostnader ved for sen betaling, inkasso eventuelt rettslig inndrivelse er kjøper ansvarlig for. 

Art. 6. – Garanti

RYMAX garanterer at alle produkter er i henhold til RYMAX spesifikasjoner.

RYMAX tar ikke ansvar for bruken av produktet. Kjøper/bruker har ansvar for at produktet er i henhold til bruksområde og utføre nødvendige tester.

Art. 7. – Erstatningsansvar

Ingen garanti er gjeldende for våre produkter om dette ikke utrykkelig er gitt skriftlig av RYMAX. Informasjon gitt av selger om kvalitet, sammensetning og/eller bruksområdet skal være grunnlag for garanti, når dette er nevnt i våre salgsbetingelser. Kjøper kan ikke holde selger ansvarlig for skade eller skade omfang som et resultat av feil anvendelse av en vare, med mindre selger har anbefalt feil produkt. Selgers erstatnings ansvar kan ikke overstige anskaffelsesverdien av gjeldende produktet.  Ikke under noen omstendigheter skal selgers økonomiske ansvar omfatte indirekte eller skader som følge av en konsekvens.

I tilfelle av defekt produkt er levert  vil det kunne innrømmes reduskjon i pris eller erstatte varen. 

Om produktet i seg selv er utsatt for feil bruk, feil vedlikehold, feil fylling, mangel på å følge bruksanvisning, feil lagret, behandlet uforsiktig eller med overlegg feil av kunden, vil ingen erstatning bli innrømmet.

Ingen erstatningskrav vil innrømmet om ikke defekt produkt er forelagt og dokumentasjon fremlagt. 

Art. 8. – Helse, miljø og sikkerhet.

Les nøye sikkerhetsdatablad og sett deg godt i produktet ved å lese produktdatabladet.

Kunden har ansvar for å tilpasse seg lokal lovgivning.

Art. 9. – Etisk og moralsk oppførsel.

Kunden skal alltid tilpasse seg lover og regler som gjelder for all aktivitet som kunden er en del av. Kunden har selv ansvar for at forskrifter følges og må selv ta ansvar om regler og lover ikke følges og ta konsekvensen av dette.   

Art. 10. - Force Majeure

Hverken selger eller kunde er erstatningsansvarlige ovenfor hverandre, om en av partene er midlertidig utsatt for Force Majeure, som forhindrer dem i å leve opp til sine forpliktelser i avtalen. Parten som påberoper seg å bli tilgodesett med Force Majeure, skal øyeblikkelig gi beskjed om dette med utfyllende beskrivelse av årsak. Årsaken til Force Majeure er; ulykker, brann, eksplosjon, flom, stormer, jordskjelv, streiker, opprør, krig, terror og andre restriskjoner eller begrensninger ihverksatt styrene myndigheter og eller andre hendinger som oppstår i selger land som blir definert som Force Majeur. 

Art. 11. – Lov anvendelse. 

Selgers lands lover og regler kontrollerer alle avtaler og dokumenter som er gjeldende under 

“Generelle salgsbetingelser.”

Version 10-10-2018