Merk! Nettleseren din er utdatert, dette kan påvirke brukeropplevelsen negativt. Last ned Google Chrome.
X

Generelle salgsbetingelser smøremidler, Europa

Art. 1. – Generelt

Selgeren er definert som Rymax B.V. inkludert alle merkene.

De "generelle salgsbetingelsene" i dette dokumentet skal gjelde for alle tilbud, tilbud, ordrebekreftelser, bestillinger, kontrakter, leveranser og tjenester mellom selger og kjøper.

Ingen kjøpsbetingelser for kjøper skal gjelde eller skal sette til side "Generelle salgsbetingelser" med mindre det er uttrykkelig avtalt skriftlig av selger.

Art. 2. - Ordrekontrakt

Selger er ikke forpliktet til noen bestillinger før utstedelse av en skriftlig ordrebekreftelse til kjøperen. Vilkårene for bestillingen er angitt i dette dokumentet og i ordrebekreftelsen.

Selgeren kan når som helst endre priser, kvalitet, kvantitet og gyldighet før ordrebekreftelsen sendes.

Alle tilbud og tilbud er kun gyldige i 30 dager med mindre det er uttrykkelig angitt.

Art. 3. – Pris

Med mindre uttrykkelig oppgitt salgspris gis eksklusive skatter, avgifter, avgifter og transport i henhold til Incoterms "Ex Works"

Enhver pris basert på nåværende råvarepris, energipris, valutakurser, toll, avgifter, frakt, lagringskostnader og forsikringskostnader. Selgeren kan til enhver tid endre salgsprisen hvis noen av de ovennevnte kostnadene endres før levering av produktet. På den annen side skal Kjøper ha rett til under slike omstendigheter å kansellere bestillingen skriftlig innen 3 dager.

Art. 4. - Levering

De siste utstedte incoterms fra Det internasjonale handelskammeret skal gjelde for alle leveranser.

Avtalte leveringsdatoer og -tider skal anses som tilnærmet, med mindre det er uttrykkelig angitt i ordrebekreftelsen.

Selger har rett til å levere delleveringer hvis det av en eller annen grunn er hensiktsmessig. Selger forbeholder seg retten til å levere antall bekreftet i ordrebekreftelsen pluss-minus 10%.

Utskrivningsoperasjoner skal alltid være Kjøpers ansvar. Kjøper er forpliktet til å starte utslipp innen 1 time etter ankomst av speditør. Eventuelle tilleggsavgifter på grunn av sen utskrivning vil være til kjøperens pris.

Kjøper skal umiddelbart ved levering inspisere produktet. Ved eventuelle avvik i kvalitet, kvantitet eller skade i levert produkt skal kjøperen umiddelbart og innen 3 dager etter mottak av produkt varsle selger skriftlig, inkludert dokumentasjon og bilder.

Eiendomsretten til og eierskapet til alle produkter levert av selger skal ikke overføres til kjøper før endelig oppgjør i sin helhet av salgsprisen og alle andre beløp som skyldes selger.

Risiko for skade på eller tap av produktet overføres til kjøperen i henhold til Incoterms.

Selger mottar ingen returnert god fra kjøperen med mindre det er uttrykkelig godkjent skriftlig. Selger har rett til å avvise produkter som har vært skader på vei fra kjøperen eller avvise produkter som er åpnet, endret eller på annen måte mishandlet av kjøperen.

Art. 5. - Betaling

Med mindre annet er angitt i betalingsbetingelsene for ordrebekreftelse, er de basert på remburs.

Ved sen betaling har selger rett til å belaste kjøperens renter på alle forfalte betalinger. Renten er basert på lovlig bankrente for selgers land multiplisert med 3.

Kjøper er også ansvarlig for eventuelle andre kostnader som påløper, inkludert juridiske kostnader på grunn av sene betalinger.

Art. 6. – Garantier

Selger garanterer at produktet skal være i samsvar med selgers spesifikasjoner.

Selgeren påtar seg ikke noe ansvar for bruken av produktet. Kjøper har til enhver tid det fulle ansvaret for å sikre egnethet av produktet og gjøre nødvendige tester før bruk.

Art. 7. – Ansvar

Ingen garanti eller representasjon er gitt, verken uttrykt eller underforstått, med hensyn til bruk, tilstrekkelighet, salgbarhet eller egnethet til noe formål av varene som leveres, med mindre det er uttrykkelig angitt skriftlig av selger. Informasjon gitt av selger om kvalitet, sammensetning eller søknadsformål skal bare tolkes som en garanti hvis det er uttrykkelig angitt i form av en garanti i salgsavtalen. Kjøper skal holde selgeren skadesløs og holde skadesløs for og mot eventuelle erstatningskrav, enten fra erstatning eller på annen måte, som følge av bruk eller salg av de leverte varene, med mindre slike skader er det direkte resultatet av brudd på en eksplisitt skriftlig garanti gitt av selger, unntatt i tilfelle grov uaktsomhet eller forsettlig uredelighet fra selgerens side. Selgers ansvar skal ikke overstige netto salgspris for de aktuelle varene. Selgers ansvar skal ikke under noen omstendigheter omfatte indirekte skader eller følgeskader.

Ved defektprodukt er levert krav om oppsigelse av kontrakt eller reduksjon av kjøpesum skal gis bare hvis mangelen ikke kan utbedres innen en passende periode, hvis etterfølgende ytelse vil pådra seg urimelige utgifter, er uakseptabelt eller må anses som mislykket av andre grunner. Kjøper skal imidlertid ikke ha rett til å trekke kontrakten tilbake i tilfelle mindre feil. Hvis feilen kan utsettes for brudd på drifts-, vedlikeholds- og installasjonsanvisninger, feil bruk eller lagring, feil eller uaktsom håndtering eller montering, har naturlig slitasje eller tukling med leveringsvaren av kjøperen eller en tredjeparts kjøper ingen rett til noen form for krav mot selger.

Kjøperen skal tillate selger å umiddelbart inspisere et avvist produkt.

Art. 8. - Helse, miljø og sikkerhet

Les nøye gjennom og bruk informasjonen i produktsikkerhetsarket.

Kjøper har fullt ansvar for å overholde lokale lover.

Art. 9. - Etisk og moralsk adferd

Kjøper skal overholde alle lover som regulerer sin virksomhet, og skal følgelig fullt ut påta seg alle administrative og juridiske konsekvenser i tilfelle manglende overholdelse av denne forskriften, uten at selgers ansvar er involvert.

Art. 10. - Force Majeure

Verken selger eller kjøper skal være ansvarlig overfor hverandre på noen måte hvis en slik part midlertidig er forhindret av Force Majeure for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne kontrakten. Part som hevder å være unnskyldt under denne grunn, skal gi rask varsling til den andre parten og skal gjenoppta utførelsen av sine forpliktelser herunder umiddelbart etter opphør av årsaken. En hendelse av Force Majeure inkluderer; Handlinger av Gud, ulykker, brann, eksplosjon, flom, stormer, streiker, opptøyer, sivil oppstyr, krig (erklært eller ikke-deklarert), restriksjoner eller forbud pålagt av offentlige myndigheter, myndigheter og / eller regulering, og enhver annen forekomst som anses som en hendelse av Force Majeure i henhold til lovene i selgerens land.

Art. 11. - Gjeldende lov

Lovene i selgerlandet skal utelukkende regulere eventuelle avtaler og dokumenter som disse generelle salgsbetingelsene gjelder for.

Versjon 01-01-2015